08/09 Natividade da Virxe María

 

PRIMEIRA Miq 5, 1-4a

Tempo no que parirá a parturiente

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE MIQUEAS

5 1E ti, Belén de Efratah, tan pequeniña entre as familias de Xudá, de ti vai saír un que será o soberano de Israel; a súa orixe é desde antigo, desde os días do comezo.

2El seranos conservado para sempre, mentres haxa muller que dea a luz; o resto dos seus irmáns volverá, e serán devoltos os fillos de Israel.

3Manterase firme e pastorearán co poder do Señor, coa gloria do nome do Señor, o seu Deus,

e cando se instalen ata o mesmo cabo da terra, estenderá a súa grandeza:

4 "o da Paz" será o seu nome.

 

Ou: Rm 8, 28-30

 

Ós que Deus coñeceu de antemán, predestinounos

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS ROMANOS

Irmáns e irmás:

28Sabemos que todo colabora para o ben dos que aman a Deus, dos que foron escolleitos segundo os seus designios. 29Pois El distinguiunos primeiro e predestinounos a reproducírmo-la imaxe do seu Fillo, de tal maneira que El sexa o primoxénito entre moitos irmáns. 30E a eses que predestinou, tamén os chamou; e a eses que chamou, tamén os xustificou; e a eses que xustificou, tamén lles deu a súa gloria.

 

 

SAL. RESP. Sal 12, 6ab. 6cd

R/ (Is 61, 10) Alegrareime sobremaneira no Señor

6Eu confío no teu amor,

 

o meu corazón relouca coa túa axuda.

Cantareille ó Señor

polo ben que me fixo.

 

 

ALELUIA

Ditosa ti, Santa Virxe María e dignísima de toda louvanza

porque de tí naceu o sol de xustiza, Cristo noso Deus

 

 

EVANXEO Mt 1, 1-16. 18-23 (máis longo) ou 18-23 (máis breve)

O que nela naceu, é do Espírito Santo

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

Xenealoxía de Xesús Cristo, fillo de David, fillo de Abraham. 2Abraham enxendrou a Isaac. Isaac enxendrou a Xacob. Xacob enxendrou a Xudá e mais ós seus irmáns. 3Xudá, de Tamar, enxendrou a Peres e mais a Zarán. Peres enxendrou a Esrón. Esrón enxendrou a Arán. 4Arán enxendrou a Aminadab. Aminadab enxendrou a Naasón. Naasón enxendrou a Salmón. 5Salmón, de Rahab, enxendrou a Booz. Booz, de Rut, enxendrou a Obed. Obed enxendrou a Iexé. 6Iexé enxendrou ó rei David.

David, da que foi muller de Urías, enxendrou a Salomón. 7Salomón enxendrou a Roboam. Roboam enxendrou a Abías. Abías enxendrou a Asá. 8Asá enxendrou a Ioxafat. Ioxafat enxendrou a Ioram. Ioram enxendrou a Ozías. 9Ozías enxendrou a Ioatán. Ioatán enxendrou a Acaz. Acaz enxendrou a Ezequías. 10Ezequías enxendrou a Menaxés. Menaxés enxendrou a Amón. Amón enxendrou a Ioxías. 11Ioxías enxendrou a Ieconías e mais ós seus irmáns, en tempos da deportación a Babilonia.

12Despois da deportación a Babilonia, Ieconías enxendrou a Xealtiel. Xealtiel enxendrou a Zerubabel. 13Zerubabel enxendrou a Abiud. Abiud enxendrou a Eliaquim. Eliaquim enxendrou a Asor. 14Asor enxendrou a Sadoc. Sadoc enxendrou a Aquim. Aquim enxendrou a Eliud. 15Eliud enxendrou a Elazar. Elazar enxendrou a Matán. Matán enxendrou a Xacob. 16Xacob enxendrou a Xosé, esposo de María, da que naceu Xesús, chamado Cristo.

18O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 19Xosé, o seu prometido, home xusto, non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. 20Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, dicíndolle:

-Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo a María, a túa prometida; que o que nela se concebiu é obra do Espírito Santo. 21Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, porque salvará ó seu pobo de tódolos seus pecados.

22Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:

23"Mirade: a virxe concebirá e dará a luz un fillo,

e poñeranlle de nome Emmanuel"

(que quere dicir "Deus connosco").