LECTURAS DA MISA (actualizadas)

Seguimos domingo a domingo a liturxia, se falta algún é que todavía non actualizamos a páxina e só tedes que conectar co noso blogue para acceder ás lecturas desa semana.

Pisar aquí: xanostesaqui.blogspot.com.es/

 

 

Como deben entenderse os ciclos A, B e C, e pares e impares?, 

mantéñense cada ano ou varían de data?

 
O ciclo litúrxico abarca un ano enteiro, aínda que ese ano non coincide do todo co ano calendario:
 
-Iníciase catro domingos antes do Nadal, por tanto nos últimos días de novembro ou primeiros de decembro, segundo, precisamente, que día da semana caia o Nadal.
 
-Divídese en grupos de días litúrxicos que forman un "tempo litúrxico", que pode ser Advento, Nadal, Ordinario, Coresma e Pascua.
 
-Cada un deses tempos relaciónase cunha data do calendario, sexa coa Pascua, a principal, ou sexa co Nadal. Así,
 
+o tempo de Advento e o de Nadal relaciónanse estritamente co Nadal, teñen esa data como centro, e miden o seu inicio e o seu final de acordo ao día da semana en que caese o Nadal.
 
+os tempos de Coresma e Pascua relaciónanse coa Pascua, que se define como «o domingo inmediatamente posterior á primeira Lúa chea tras o equinoccio de primavera», o que pode caer entre o 22 de marzo, como data máis temperá, e o 25 de abril, como data máis tardía (en leste mesmo sitio pode verse unha táboa dos días en que cae a Pascua entre o 1800 e o 2199.)
 
+o Tempo chamado Ordinario comprende todas as demais semanas que non son ningún deses tempos «fortes». Aínda que non é un «tempo forte», o tempo Ordinario abarca a maior parte do ano, unhas 33 ou 34 semanas, segundo cada ano. O tempo Ordinario mídese en relación ao comezo e ao fin do ano litúrxico e, por tanto, indirectamente relaciónase co día da semana no que caia o Nadal.
 
A todas estas datas, que pola combinación das dúas distintas formas de establecer os tempos dan lugar a un calendario moi variado, sumar aínda outra variación máis: o calendario santoral, que é fixo, é dicir que cada santo vai a unha data determinada.
 
A interacción de cada unha desas datas determina en que día litúrxico atopámonos.
 
 
 
 
En canto ás lecturas da misa, o Concilio Vaticano II estableceu que se reformase o calendario litúrxico de tal modo que en pouco tempo o fiel que agarraches á liturxia tivese contacto coa maior cantidade posible do texto da Biblia, así que se adoptou un esquema que pode parecer complicado, pero que é moi útil:
 
-Os domingos dividíronse en tres ciclos, que se denominan A, B e C; terminado un ano C, vólvese a A. Que letra correspóndelle a cada ano sácase do calendario litúrxico, este ano, 2010, toca a letra C.
 
Durante os anos A lense unhas lecturas, nos mesmos domingos do ano B lese outro xogo de lecturas, e durante os mesmos domingos do ano C lese outro xogo de lecturas, por exemplo, supoñamos os domingos de Pascua:
 
-No tres ciclos lese de primeira lectura Feitos dos Apóstolos, de modo que en tres anos, indo só ás misas de domingo do tempo Pascual, escoitamos polo menos unha vez practicamente todo Feitos dos Apóstolos.
 
-No ciclo A lese de segunda lectura a Primeira Carta de Pedro
 
-No ciclo B a Primeira de Xoán
 
-No ciclo C partes da Apocalipse
 
-En canto aos Evanxeos, no tres ciclos lese Xoán (pero non as mesmas lecturas cada ano)
 
-Durante o ano, séguese a orde dos evanxeos sinópticos: 
no ciclo A lese Mateo, 
no B Marcos e no C Lucas, e volta a empezar; 
Xoán vaise lendo intercalado no tres.
 
 
Deste xeito, quen participe da misa dominical, en tres anos escoitou ler (caso de que o lector vocalice e se lle entenda algo, cousa que de seu requiriría unha especial e milagrosa intervención de Deus nas parroquias do Orbe) case todo o Novo Testamento e partes substanciais do Antigo.
 
 
Os días da semana levan un ritmo propio e distinto: 
divídese en dous anos, par e impar, tomándose como tal o da maior parte do ano.
 
Nos tempos «fortes» non se diferencian as lecturas, senón que seguen todos os anos o mesmo leccionario; pero no tempo Ordinario (que, lembremos, son unhas 33 semanas de todo o ano), hai dous leccionarios que se alternan entre ano impar ou par (tamén chamados respectivamente I e II).
 
Nos tempos fortes tamén se pode diferenciar entre par e impar, pero esa diferenza é optativa; existen os leccionarios diferenciados, pero non son obrigatorios.
 
 
 
Para saber que lectura corresponde un determinado día do ano, o único que se pode facer é consultar un calendario litúrxico, non hai forma de "calcular" que lectura toca. Si hai forma de calcular que día do ano litúrxico é, aplicando o algoritmo para a data da Pascua, e facendo outros complicados cálculos, pero unha vez determinado en que día litúrxico estase, só o calendario litúrxico, que publica cada ano a conferencia episcopal de cada país, diranos en concreto que lecturas tocan.
 
O calendario de ETF segue ao calendario da Conferencia Episcopal Española, igual ao de toda a Igrexa, por suposto, pero con algunhas diferenzas en canto ás datas dos santos, que poden variar un pouco de país a país. No noso caso temos almacenada unha base de datos co calendario "prototipo", e cada ano axustámolo ao oficial cando se publica, cara a fins de novembro, xeralmente.