ABRIL

 
 
A B R I L 
 
 
 
 
 
546 
 
Día 2 de abril 
 
San Francisco de Paula, ermitán 
 
Do común dos santos [relixiosos] 
 
PRIMEIRA Flp 3, 8-14 ... n. 740,9 
 
SAL.RESP. Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 11 ...n. 739,3 
 
ALELUIA Mt 5, 3...n. 741,1 
 
EVANXEO Lc 12, 32-34 ... n. 742,21 
 
 
 
 
 
547 
 
Día 4 de abril 
 
San Isidoro, bispo e doutor da Igrexa 
 
Do común dos pastores ou doutores da Igrexa 
 
PRIMEIRA 2 Cor 4, 1-2. 5-7... n. 722,6 
 
SAL. RESP. Sal 36, 3-4. 5-6. 30-31 ... n. 727,2 
 
ALELUIA Xn 15, 5 ... n. 729,4 
 
EVANXEO Lc 6, 43-45 ... n. 730,6 
 
 
 
 
 
548 
 
Día 5 de abril 
 
San Vicenzo Ferrer, presbítero 
 
Do común dos pastores (misioneiros) 
 
PRIMEIRA 2 Tim 4, 1-5 ... n. 722,12 
 
SAL. RESP. Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 ... n. 721,3 
 
ALELUIA Lc 21, 36 ... n. 741,7 
 
EVANXEO Lc 12, 35-40 ... n. 742,22 
 
 
 
 
 
549 
 
Día 7 de abril 
 
San Xoán Bautista de La Salle, presbítero 
 
Memoria 
 
Do común dos pastores ou dos santos (educadores) 
 
PRIMEIRA 2 Tim 1,13-14; 2,1-3 ... n. 722,11 
 
SAL. RESP. Sal 1, 1-2. 3. 4 e 6. ... n. 739,1 
 
ALELUIA Mt 23, 11. 12b ... n. 741, 6 
 
EVANXEO Mt 18, 1-5 ... n. 742, 7 
 
 
 
 
 
550 
 
Día 11 de abril 
 
San Estanislao, bispo e mártir 
 
Memoria 
 
Do común dos mártires ou dos pastores 
 
PRIMEIRA Ap 12, 10-12a ... n. 714, 3 
 
SAL. RESP. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 ... n. 715, 2 
 
ALELUIA 2 Cor 1, 3b-4a ... n. 717, 3 
 
EVANXEO Xn 17, 11b-19 ... n. 718, 7 
 
 
 
 
 
551 
 
Día 13 de abril 
 
San Martiño I, papa e mártir 
 
Do común dos mártires ou dos pastores (papas) 
 
PRIMEIRA 2 Tim 2, 8-13; 3, 10-12 ... n. 716, 5 
 
SAL. RESP. Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 ... n. 715, 4 
 
ALELUIA n. 717, 6 
 
EVANXEO Xn 15, 18-21 ... n. 718, 6 
 
 
 
 
 
O mesmo día: 
 
San Hermenexildo, mártir 
 
Do común dos mártires 
 
 
 
 
 
 
 
552 
 
Día 21 de abril 
 
San Anselmo, bispo e doutor da Igrexa 
 
Do común dos pastores ou dos doutores da Igrexa 
 
PRIMEIRA Ef 3, 14-19 ... n. 740, 7 
 
SAL. RESP. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 n. 739, 5 
 
ALELUIA Xn 6, 64b e 69b ... n. 729, 3 
 
EVANXEO Mt 7, 21-29 ... n. 730, 2 
 
 
 
 
 
Día 22 de abril 
 
Aniversario da Dedicación da Santa Igrexa Catedral de Santiago 
 
Na Basílica: solemnidade 
 
Na diócese de Santiago: festa 
 
Todo do común da dedicación dunha Igrexa, no cabodano da Dedicación 
 
 
 
 
 
553 
 
Día 23 de abril 
 
San Xurxo, mártir 
 
Do común dos mártires 
 
PRIMEIRA Ap 21, 5-7 ... n. 714, 4 
 
SAL. RESP. Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 ... n. 715, 4 
 
ALELUIA 1 Pe 4, 14 ... n. 717, 5 
 
EVANXEO Lc 9, 23-26 ... n. 718, 4 
 
 
 
 
 
554 
 
Día 24 de abril 
 
San Fidel de Sigmaringa, presbítero e mártir 
 
Do común dos mártires ou dos pastores 
 
PRIMEIRA Col 1, 24-29 ... n. 722, 9 
 
SAL. RESP. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 ... n. 715, 2 
 
ALELUIA Xn 13, 34 ... n. 741, 10 
 
EVANXEO Xn 17, 20-26 ... n. 742, 26 
 
 
 
 
 
555 
 
Día 25 de abril 
 
San Marcos, evanxelista 
 
Festa 
 
 
 
PRIMEIRA 1 Pe 5, 5b-14 
 
 Salúdavos Marco, o meu fillo 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PRIMEIRA CARTA DE SAN PEDRO 
APÓSTOLO 
 
 
 
Benqueridos irmáns e irmás: 
 
Revestídevos todos vós dun pensar humilde, porque 
 
"Deus oponse ós soberbios, 
 
pero concédelle-la gracia ós humildes" 
 
6Por iso vós facédevos humildes, 
 
para estardes baixo a man poderosa de Deus, 
 
de xeito que El vos levante no intre oportuno; 
 
7botade sobre Deus tódalas vosas ansias, 
 
que El coida de vós. 
 
8Pero comede e bebede con regra. ¡Alerta! 
 
Que o voso inimigo, o demo, bruando coma un león, anda ó arredor á procura de quen 
engulir. 
 
9Resistídelle firmes na fe, 
 
sabendo que os mesmos sufrimentos lles están reservados ós vosos irmáns en todo o 
mundo. 
 
10Pois Deus, de quen vén toda a gracia e que vos chamou por medio de Cristo á súa 
gloria eterna, despois dun pouco de sufrimento, El mesmo vos porá en forma, vos 
volverá firmes, fortes e vos dará estabilidade. 11El ten poder polos séculos dos séculos. 
Amén. 
 
12Do puño de Silvano, irmán fiel -así o considero-, escribinvos esta pequena carta, para 
vos exhortar e asegurar que esta é a verdadeira gracia de Deus. Afincádevos ben nela. 
 
13A comunidade escollida coma vós, que vive en Babilonia, mándavos saúdos e tamén 
o meu fillo Marcos. 14Saudádevos uns ós outros cun bico de irmáns. Paz a todos vós, os 
cristiáns. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 88, 2-3. 6-7. 16-17 
 
R/ (cf 2a): Quero cantar por sempre o amor do Señor 
 
Ou: Aleluia 
 
 
 
2Quero cantar por sempre o amor do Señor, 
 
pregoar polas xeracións a súa fidelidade: 
 
3--"Penso que o teu amor est fundado co mundo, 
 
a túa fidelidade asentada cos ceos". 
 
 
 
6Os ceos proclaman, Señor, as túas marabillas, 
 
a asemblea dos santos, a túa fidelidade. 
 
7¿Quen, sobre as nubes, se compararía co Señor? 
 
¿Quen lle semella entre os seres divinos? 
 
 
 
16Feliz o pobo que sabe aclamarte 
 
e camiñar, Señor, na luz da túa presencia. 
 
17O teu nome fai a súa ledicia o día enteiro, 
 
a túa xustiza é a súa gloria. 
 
 
 
ALELUIA 1 Cor 1, 23a-24b: Nós predicamos a 
 
 Cristo crucificado 
 
 poder e sabedoría de 
 
 Deus 
 
 
 
EVANXEO Mc 16, 15-20 
 
 Predicade o Evanxeo a toda criatura 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVAXEO SEGUNDO MARCOS 
 
 
 
Aparecéndose Xesús ós Once, díxolles: 
 
 --Ide polo mundo enteiro, anunciando a Boa Nova a toda a creación. 16Quen crea e se 
bautice, salvarase; quen non crea, condenarase. 170s que crean irán acompañados destes 
sinais: no meu nome botarán demos, falarán linguas novas; 18col1erán serpes coas 
mans, e se chegan a beber algún veleno, non lles fará mal ningún; imporánlle-las mans 
ós enfermos, e estes curarán. 
 
 
 
O Señor, despois de lles falar asi, elevouse ó ceo, e sentou á dereita de Deus. 20Eles 
sairon a predicar por todas partes, contando coa colaboración do Señor, que confirmaba 
a súa palabra cos sinais que os acompañaban. 
 
 
 
 
 
556 
 
Día 28 de abril 
 
San Pedro Chanel, presbítero e mártir 
 
Do común dos mártires ou dos pastores (misioneiros) 
 
PRIMEIRA 1 Cor 1, 18-25 ... n. 722, 2 
 
SAL. RESP. Sal 116, 1. 2 ... n. 721, 8 
 
ALELUIA Mc 1, 17 ... n. 723, 3 
 
EVANXEO Mc 1, 14-20 ... n. 724, 5 
 
 
 
 
 
557 
 
Día 29 de abril 
 
Santa Catarina de Siena, virxe e doutora da Igrexa 
 
Memoria 
 
Do común das virxes 
 
 
 
PRIMEIRA 1 Xn 1, 5 - 2, 2 
 
 O sangue de Xesús purifícanos de todo pecado 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PRIMEIRA CARTA DE SAN XOÁN 
APÓSTOLO 
 
 
 
Benqueridos irmáns e irmás: 
 
5Esta é a mensaxe que lle temos oído a Xesús Cristo e que agora vos anunciamos a vós: 
que Deus é Luz e que nel non hai escuridade ningunha. 6Se aseguramos que estamos en 
comunión con El e vivimos na escuridade, mentimos e non practicámo-lo que cremos. 
7Pero se nós vivimos na Luz, do mesmo xeito que El está na Luz, entón estamos en 
comuñón uns cos outros e o sangue de Xesús, o seu Fillo, estanos purificando de tódolos 
pecados. 
 
8Se dicimos que non temos pecado, desviámonos 
 
e non temos en nós a verdade. 
 
9Se recoñecemos públicamente os nosos pecados, fiel e xustificador é Deus; El 
perdoaráno-los pecados e limparanos de toda ruindade. 
 
10Se dicimos que endexamais non pecamos, estamos facendo de Deus un mentireiro e 
non podemos ter connosco a súa revelación. 
 
2 1Meus filliños, escríbovos estas cousas para que non pequedes; pero, se algún peca, 
temos quen nos defenda diante do Pai: Xesús Cristo, o xustificador. 2El é quen expía os 
nosos pecados; e non só os nosos senón tamén os de todo o mundo. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 102, 1-2.3-4. 8-9. 13-14. 17-18a n. 739, 6 
 
ALELUIA Cf Mt 11, 25 ... n. 741, 4 
 
EVANXEO Mt 11, 25-30 ... n. 742, 4 
 
 
 
 
 
558 
 
Día 30 de abril 
 
San Pío V, papa 
 
Do común dos pastores (papa) 
 
PRIMEIRA 1 Cor 4, 1-5 ...n. 722, 3 
 
SAL. RESP. Sal 109, 1. 2. 3. 4. ... n. 721, 7 
 
ALELUIA Xn 10, 14 ... n. 723, 5 
 
EVANXEO Xn 21, 15-17 ... 724, 12 
 
 
 
 
 
LUNS DA SEGUNDA SEMANA DA PASCUA 
 
BEATO PEDRO GONZÁLEZ (VULGO SAN TELMO), 
 
PRESBÍTERO, PATRONO DA DIÓCESE DE TUI - VIGO 
 
Na diócese de Tui-Vigo, Solemnidade 
 
Do común dos pastores (misioneiros) 
 
(Cfr. propios da diócese) 
 
 
 
 
 
O mesmo luns da segunda semana da Pascua 
 
San Toribio de Astorga, bispo e confesor 
 
Nas parroquias galegas da diócese de Astorga: solemnidade 
 
Do común dos pastores (bispos)