MAIO

 
 
M A I O 
 
 
 
 
 
559 
 
Día 1 de maio 
 
San Xosé, obreiro 
 
(O Evanxeo desta memoria é propio) 
 
 
 
PRIMEIRA Xén 1, 26-2,3 
 
 Enchede a terra e sometédea 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DA XÉNESE 
 
 
 
Di o Señor: 
 
--Fagámo-lo home á nosa imaxe e á nosa semellanza, e que mande nos peixes do mar, 
nos paxaros do ceo, nos animais domésticos e nos reptís todos da terra. 
 
27E creou Deus o home á súa imaxe, creouno á imaxe de Deus, creouno varón e femia. 
28E bendiciunos así: -Reproducídevos, crecede, enchede a terra e sometédea. Mandade 
nos peixes do mar, nos paxaros do ceo e nos reptís todos da terra. 29E díxolles aínda: -
Aí vos dou as herbas todas que hai na terra, coa súa propia semente, e tódalas árbores 
que dan froito coa súa propia semente: serviranvos para a mantenza. 30As feras todas do 
monte, ós paxaros do ceo e ós reptís que viven na terra dóulle-la herba para a mantenza. 
E fíxose así. 31Viu Deus canto fixera e era de verdade moi bo. E completouse o sexto 
día. 
 
2 1Quedaron así rematados o ceo e a terra e tódolos elementos. 2Deus concluíu no día 
sexto a obra que emprendera, e o sétimo día repousou de todo o seu traballo. 3Deus 
bendiciu o sétimo día e consagrouno: nese día repousou de todo o traballo de crear. 
 
 
 
 
 
Ou: Col 3, 14-15. 17. 23-24 
 
 Todo canto fagades, facédeo con toda a alma, 
 
 como para o Señor e non para os homes 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS 
COLOSENSES 
 
 
 
Irmáns e irmás: 
 
Por riba de todo, cinguídevos co amor, que é o lazo que todo o une e leva a perfección. 
15Que a paz de Cristo goberne os vosos corazóns, xa que a ela vos chamaron coma 
membros dun mesmo corpo. Sede tamén agradecidos. 
 
17E todo canto fagades, de palabra ou de obra, facédeo para honra de Xesús, o Señor, 
dándolle gracias a Deus Pai por medio del. 
 
 23Todo canto fagades, facédeo con toda a alma, como para o Señor e non para os 
homes, 24tendo en conta que recibiredes do Señor a herdade como recompensa. Servide 
a Cristo, o voso Señor. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 89, 2. 3-4. 12-13. 14 e 16 
 
R/ Asegura, Señor, as obras das nosas mans 
 
 Ou: Aleluia 
 
 
 
2Primeiro que os montes xurdisen, 
 
e que fosen formados a terra e o mundo, 
 
desde sempre e por sempre es ti Deus. 
 
3Ti podes volver en po os mortais, 
 
con dicirlles:--"Fóra, homes". 
 
4Mil anos ante ti 
 
son coma o onte que pasou 
 
e coma unha vixilia da noite. 
 
 
 
12Ensínanos a conta-los nosos días, - 
 
para que aprendamos a ser asisados. 
 
13Volve, Señor. ¿Por canto aínda? 
 
Apiádate dos teus servos. 
 
 
 
14Danos axiña a fartura da túa misericordia, 
 
para que a nosa vida teña felicidade e ledicia. 
 
16Que se vexa a túa obra nos teus servos 
 
e a túa gloria nos teus fillos. 
 
 
 
ALELUIA Sal 67, 20 
 
 Bendito sexa o Señor cada día: 
 
 Deus, o noso salvador, coida de nós! 
 
 
 
EVANXEO Mt 13, 54-58 
 
 ¿Non é este o fillo do carpinteiro? 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO 
 
 
 
Indo Xesús para a súa terra, con tal xeito lles ensinaba na sinagoga que dicían abraiados: 
 
-¿De onde lle veñen a este esa sabiduría e eses milagres? 55¿Non é o fillo do 
carpinteiro? ¿Non se chama María súa nai; e seus irmáns Santiago, Xosé, Simón e 
Xudas? 56E súas irmás ¿non viven connosco? Entón ¿de onde lle vén todo isto? 
 
57Estaban realmente escandalizados por causa del. Pero Xesús díxolles: 
 
-A un profeta só o aceptan mal na súa terra e na súa casa. 
 
58E alí non fixo moitos milagres pola falta de fe daquela xente. 
 
 
 
 
 
560 
 
Día 2 de maio 
 
San Atanasio, bispo e doutor da Igrexa 
 
Memoria 
 
Do común dos pastores ou dos doutores da Igrexa 
 
PRIMEIRA 1 1 Xn 5, 1-5 ... n. 716,10 
 
SAL. RESP. Sal 36, 3-4. 5-6. 30-31, ... n. 727,2 
 
ALELUIA Mt 5, 10, ... n. 717, 1 
 
 
 
EVANXEO Mt 10, 22-25a 
 
 Se vos persiguen nesta cidade, marchade para 
 
 outra 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO 
 
 
 
Dilles Xesús ós seus discípulos: 
 
22Pola miña causa hanvos odiar, pero o que persevere ata o final hase salvar. 
 
23Cando vos persigan nunha vila fuxide a outra, porque de certo vos aseguro: non 
acabaredes de anda-las vilas de Israel antes de que veña o Fillo de Home. 24Non é o 
discípulo máis có seu Mestre, nin o servo máis có seu Señor. 25Abóndalle ó discípulo 
chegar a ser coma o seu mestre; e ó servo coma o seu Señor. 
 
 
 
 
 
561 
 
Día 3 de maio 
 
Santos Felipe e Santiago, apóstolos 
 
Festa 
 
 
 
PRIMEIRA 1 Cor 15, 1-8 
 
 O Señor aparecéuselle a Santiago e despois a 
 
 tódolos apóstolos 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PRIMEIRA CARTA DE SAN PAULO 
APÓSTOLO ÓS CORINTIOS 
 
 
 
15 1Quero que vos acorde, irmáns, o Evanxeo que vos prediquei, que vós aceptastes, no 
que ficades firmes 2e polo que vos estades salvando (se é que o gardades tal como volo 
anunciei; do contrario, a vosa fe sería inútil). 
 
3Transmitinvos, xa que logo, antes de nada o que eu mesmo recibín: que Cristo morreu 
polos nosos pecados conforme ás Escrituras; 4que o sepultaron, que ó terceiro día 
resucitou conforme ás Escrituras 5e que se apareceu a Cefas e despois ós Doce. 6Máis 
tarde apareceuse dunha soa volta a máis de cincocentos irmáns; moitos deles aínda 
viven, algúns xa finaron. 7Despois apareceuse a Santiago e logo a tódolos apóstolos. 
8En derradeiro lugar aparecéuseme tamén a min, coma ó nacido á deshora. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 18, 2-3. 4-5 
 
R/ (5a) Por toda a terra vai o seu anuncio 
 
Ou: Aleluia 
 
 
 
20s ceos proclaman a gloria de Deus, 
 
 o firmamento pregoa as obras das súas mans. 
 
3Un dia pásalle ó outro a mensaxe, 
 
 unha noite transmítelle á outra a noticia. 
 
 
 
4Sen que falen nin conten, 
 
 sen que se sinta a súa voz, 
 
5por toda a terra vai o seu anuncio, 
 
 ata os confíns do mundo a súa palabra. 
 
 
 
ALELUIA Xn 14, 6b.9c 
 
 Eu son o camiño, a verdade e a vida, 
 
 di o Señor; 
 
 Felipe, quen me ve a min ve ó Pai 
 
 
 
EVANXEO Xn 14, 6-14 
 
 Levo tanto tempo convosco, ¿e ainda non me coñeces? 
 
 
 
PROCLAMACION DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN 
 
 
 
Dille Xesús a Tomé: 
 
-Eu son o camiño, a verdade e a vida: ninguén chega onda o Pai máis ca por min. 7Se 
me coñecesedes, coñeceriades tamén a meu Pai; anque xa desde agora o coñecedes e o 
tendes visto. 
 
8Felipe díxolle: 
 
-Señor, móstrano-lo Pai e abóndanos. 
 
9Xesús replicoulle: 
 
-Pero, Felipe, ¿levo tanto tempo convosco e aínda non me coñeces? Quen me viu a min, 
viu o Pai. ¿Como dis entón ''móstrano-lo Pai''? 10¿Non cres que eu estou no Pai e o Pai 
en min? As palabras que eu vos digo non as falo pola miña conta; é o Pai, que 
permanece en min, quen fai as súas obras. 11Crédeme que eu estou no Pai e o Pai en 
min. Se non, polo menos crede por esas mesmas obras. 12Con toda verdade volo 
aseguro: quen cre en min, fará el tamén as obras que eu fago, e faraas meirandes aínda, 
pois estou para irme onda o Pai; 13e o que pidades no meu nome, heino facer, para que 
o Pai sexa glorificado no Fillo. 14Se algo me pedides no meu nome, eu fareino. 
 
 
 
 
 
Día 10 de maio 
 
San Xoán de Ávila, presbítero 
 
Do común dos pastores (misioneiros) ou dos santos 
 
 
 
 
 
562 
 
Santos Nereo e Aquileo, mártires 
 
Do común dos mártires 
 
PRIMEIRA Ap 7, 9-17 ... n. 714,2 
 
SAL. RESP. Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8. ... n. 715,3 
 
ALELUIA Mt 5, 10 ... n. 717,1 
 
EVANXEO Mt 10, 17-22 ... n. 718,1 
 
 
 
 
 
563 
 
O mesmo día 12 de maio 
 
San Pancracio, mártir 
 
Do común dos mártires 
 
PRIMEIRA Ap 19, 1. 5-9a ... n. 738,3 
 
SAL. RESP. Sal 102, 1-2.3-4. 8-9. 13-14. 17-18a n. 739,6 
 
ALELUIA Cf Mt 11, 25 ... n. 741,4 
 
EVANXEO Mt 11, 25-30 ... 742,4 
 
 
 
 
 
564 
 
Día 14 de maio 
 
San Matías, apóstolo 
 
Festa 
 
 
 
PRIMEIRA Feit 1, 15-17. 20-26 
 
 Caiu a sorte sobre Matías e foi contado cos 
 
 once apóstolos 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS 
 
 
 
Pedro, erguéndose no medio dos irmáns (había alí un grupo de xente de case cento 
vinte persoas), dilles: 
 
-16Irmáns, conviña que se cumprise a Escritura, onde por boca de David falou o 
Espírito Santo acerca de Xudas, que se fixo guía dos que prenderon a Xesús; 17el, que 
foi un de nós e recibira parte neste servicio. 
 
20Porque está escrito no libro do Salmos: ''que fiquen a campo os seus bens e que non 
haxa quen os habite''; e tamén ''que outro reciba o seu cargo''. 21E, pois, cómpre que dos 
homes que nos acompañaron todo o tempo que o Señor Xesús estivo connosco, 
22comezando desde o bautismo de Xoán ata o día en que foi levado de entre nós, un 
deles sexa connosco testemuña da súa resurrección. 
 
 23E presentaron dous: Xosé, o chamado Barsabás e por sobrenome o Xusto, e mais 
Matías. 
 
24Daquela oraron así: ''Ti, Señor, que coñéce-los corazóns de todos, amosa cal destes 
dous escolliches 25para ocupar neste servicio do apostolado o lugar que Xudas deixou 
para ir ó sitio que lle correspondía''. 
 
 26Sortearon e correspondeulle a Matías, que formou grupo cos Once apóstolos. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 
 
R/ (cf 8) Deulle asento o Señor cos nobres do seu pobo 
 
Ou: Aleluia 
 
 
 
Louvade, servidores do Señor, 
 
louvade o nome do Señor. 
 
2Bendito sexa o nome do Señor, 
 
agora e por sempre. 
 
 
 
3Desde o nacente ó poñente 
 
louvado sexa o nome do Señor. 
 
4Excelso sobre as xentes é o Señor, 
 
sobre o ceo a sua gloria. 
 
 
 
5¿Quen coma o Señor, noso Deus, 
 
que habita nas alturas 
 
6e que baixa para coidar 
 
do ceo e mais da terra? 
 
 
 
7El ergue do po os indixentes, 
 
levanta os pobres do esterco, 
 
8para lles dar asento cos nobres, 
 
cos nobres do seu pobo. 
 
 
 
ALELUIA Cf Xn 15, 16 
 
 Eu elixinvos do medio do mundo, para que 
 
 vaiades e levedes froito e o voso froito 
 
 dure, di o Señor 
 
 
 
EVANXEO Xn 15, 9-17 
 
 Non me elixistes vós a min, senón que vos 
 
 elixín eu a vós 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN 
 
 
 
Dilles Xesús ós seus discípulos: 
 
9Como me amou o Pai, así vos amei eu: permanecede no meu amor. 10Se gardáde-los 
meus mandamentos, permaneceredes no meu amor, como eu gardei os mandamentos de 
meu Pai, e permanezo no seu amor. 11Díxenvos estas cousas, para que a miña alegría 
estea en vós, e a vosa alegría sexa plena. 
 
12Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros como eu vos amei. 
13Ninguén ten amor meirande ca este: que un dea a súa vida polos amigos. 14Vós sodes 
amigos meus, se facedes canto eu vos mando. 15Xa non vos chamo servos, que o servo 
non sabe o que fai o seu señor: a vós trateivos de amigos, pois todo o que lle oín a meu 
Pai déivolo a coñecer. 16Non me escollestes vós a min, senón que vos escollín eu a vós; 
e púxenvos para que vaiades e levedes froito e o voso froito permaneza; de xeito que 
todo o que lle pidades ó Pai no meu nome, volo conceda. 17Mándovos isto: que vos 
amedes uns a outros. 
 
 
 
 
 
Día 15 de maio 
 
San Isidro, labrador 
 
 
 
 
 
Día 16 de maio 
 
San Eufrasio, bispo e mártir 
 
Na diócese de Lugo, memoria 
 
Do común dos mártires, ou dos pastores (bispos) 
 
 
 
 
 
Día 17 de maio 
 
San Pascual Bailón, relixioso 
 
Do común dos santos (relixiosos) 
 
 
 
 
 
565 
 
Día 18 de maio 
 
San Xoán I, papa e mártir 
 
Do común dos mártires, ou dos pastores (papas) 
 
PRIMEIRA Ap 3, 14b. 20-22 ... n. 738,2 
 
SAL. RESP. Sal 22, 1-3. 4. 5. 6 ... n. 721,2 
 
ALELUIA Xn 15, 15b ... n. 723,7 
 
EVANXEO Lc 22, 24-30 ... n. 724,9 
 
 
 
 
 
566 
 
San Bernardino de Siena, presbítero 
 
Do común dos pastores (misioneiros) 
 
 
 
PRIMEIRA Feit 4, 8-12 
 
 En ningún outro se da a salvación 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS 
 
 
 
Di Pedro, cheo do Espírito Santo: 
 
-Xefes do pobo e anciáns, 9xa que nos demandades polo favor feito a un enfermo e 
sobre o xeito como se curou, 10sabede todos vós e sáibao o pobo de Israel que é no 
nome de Xesús Cristo de Nazaret, a quen vós crucificastes e Deus resucitou de entre os 
mortos: por El está este home en pé e san diante de vós. 11El é a pedra que refugastes 
vós, os constructores, e que se converteu en pedra esquinal. 12En ningún outro hai 
salvación, porque non hai ningún outro nome baixo do ceo, dado ós homes, no que nos 
poidamos salvar. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 ... n. 721,3 
 
ALELUIA Xn 8, 12 ... n. 741,8 
 
EVANXEO Mt 7, 21-29 ... n. 742, 19 
 
 
 
 
 
Día 21 de maio 
 
Santos Torcuato (Trocado) e os seus seis compañeiros, bispos 
 
Na diócese de Santiago, memoria 
 
Do común dos pastores, bispos 
 
 
 
 
 
Día 22 de maio 
 
Santa Xoaquina Vedruna, relixiosa 
 
Do común das santas (relixiosas) 
 
 
 
 
 
567 
 
Día de San Beda o Venerable, presbítero e doutor da Igrexa 
 
Do común dos pastores ou dos doutores da Igrexa 
 
PRIMEIRA 1 Cor 2, 10b-16 ... n. 728,3 
 
SAL. RESP. Sal 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14 ... n. 727,3 
 
ALELUIA Xn 6, 63c.68c ... n.729,3 
 
EVANXEO Mt 7, 21-29 ... n. 730,2 
 
 
 
 
 
568 
 
O mesmo día 25 de maio 
 
San Gregorio VII, papa 
 
Do común dos pastores (papas) 
 
PRIMEIRA Feit 20, 17-18a. 28-32. 36 ... n. 720,2 
 
SAL. RESP. Sal 109, 1. 2. 3. 4 ... n. 721,7 
 
ALELUIA Mc 1,17 ... n. 723,3 
 
EVANXEO Mt 16, 13-19 ... n. 724,2 
 
 
 
 
 
569 
 
Santa María Madalena de Pazzi, virxe 
 
Do común de virxes ou das santas (relixiosas) 
 
PRIMEIRA 1 Cor 7, 25-35 ... n. 734,1 
 
SAL. RESP. Sal 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 ... n. 733,2 
 
ALELUIA Xn 8, 31b-32 ... n. 741,9 
 
EVANXEO Mc 3, 31-35 ... n. 742,14 
 
 
 
 
 
570 
 
Día 26 de maio 
 
San Felipe Neri, presbítero 
 
Do común dos pastores ou dos santos (relixiosos) 
 
PRIMEIRA Flp 4, 4-9 ... n. 740,10 
 
SAL. RESP. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 ... n. 739,5 
 
ALELUIA Xn 15, 9b. 5b ... n. 741, 13 
 
EVANXEO Xn 17, 20-26 ... n. 742,26 
 
 
 
 
 
571 
 
Día 27 de maio 
 
Santo Agostiño de Canterbury, bispo 
 
Do común dos pastores (misioneiros) 
 
PRIMEIRA 1 Tes 2, 2b-8 ... n. 722,10 
 
SAL. RESP. Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 ... n. 721,5 
 
ALELUIA Xn 10, 14 ... n. 723,5 
 
EVANXEO Mt 9, 35-38 ... n. 724,1 
 
 
 
 
 
Día 30 de maio 
 
San Fernando 
 
Do común dos santos 
 
 
 
 
 
572 
 
Día 31 de maio 
 
Visitación da Virxe María 
 
 
 
PRIMEIRA Sof 3, 14-18 
 
 O Señor, rey de Israel, está no medio de ti 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE SOFONÍAS 
 
 
 
14Exulta, filla de Sión; 
 
berra lediciosa, Israel, 
 
alégrate e relouca con todo o corazón, filla de Xerusalén. 
 
 
 
15O Señor retirou o teu castigo, botou para atrás ós teus inimigos. 
 
O Señor será o rei de Israel no medio de ti, non volverás a ter medo da desgracia. 
 
16No día aquel diráselle a Xerusalén: 
 
Non teñas medo, Sión, que as túas mans non afrouxen. 
 
17O Señor, o teu Deus, está no medio de ti, un heroe que salva. 
 
El salta de alegría por ti, 
 
embrúxate co seu amor, 
 
dá brincos de alegría por ti. 
 
 
 
18Eu aparteite da asemblea festiva; 
 
retirei de ti o seu ¡Ai!; 
 
o oprobio que pesa sobre esas asembleas. 
 
 
 
Ou: Rm 12, 9-16b 
 
 Atendede ás necesidades dos santos, 
 
 practicade a hospitalidade 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS 
ROMANOS 
 
 
 
Irmáns e irmás: 
 
9Que o amor non sexa finxido: afastádevos do mal e apegádevos ó ben: 10sede 
cariñosos uns cos outros, coma irmáns; competide na estima mutua; 11no traballo non 
teñades preguiza; no espírito afervoados; para o Señor, como escravos. 12Alegres na 
esperanza, con constancia no sufrimento, afincados na oración; 13solidarios nas 
necesidades dos santos e practicando a hospitalidade. 
 
14Bendicide ós que vos perseguen, bendicide e non maldigades. 15Alegrádevos cos que 
están alegres, chorade cos que choran. 16Tédevos na mesma estima uns a outros: non 
vos deades aires de grandeza, senón acomodádevos ós humildes. 
 
 
 
SAL. RESP. Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 
 
R/ (6b) Grande é no medio de ti o Santo de Israel 
 
 
 
2Velaí, Deus é a miña salvación, terei confianza, e non medo. 
 
El é a miña forza, por isto louvareino. 
 
Si, o Señor é a miña salvación. 
 
3Sacaredes auga con gozo das fontes de salvación. 
 
 
 
 4Dádelle gracias ó Señor, invocade o seu nome. 
 
Dade a coñecer entre os pobos os seus feitos, 
 
facédelle a lembranza de que é grande o seu Nome. 
 
 
 
5Cantádelle ó Señor. De verdade fixo cousas magníficas, que serán coñecidas en toda a 
terra. 
 
6Clamade con gozo e ledicia, habitantes de Sión: 
 
Que grande é no medio de ti o Santo de Israel. 
 
 
 
ALELUIA Cf Lc 1,45 
 
 Ditosa ti, Virxe María, que criches, 
 
 porque se cumprirá todo canto che 
 
 anunciaron de parte do Señor 
 
 
 
EVANXEO Lc 1, 39-56 
 
 ¿Quen son eu para que me visite a nai do meu 
 
 Señor? 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS 
 
 
 
María saíu con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. 40Entrou na casa 
de Zacarías e saudou a Isabel. 41E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno brincoulle 
no ventre. Entón, chea do Espírito Santo, 42exclamou Isabel, a grandes voces: 
 
-Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. 43¿Quen son eu para que 
me visite a nai do meu Señor? 44Pois ó que chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou 
de alegría a criatura no meu ventre. 45¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che 
anunciaron de parte do Señor! 
 
46Entón María exclamou: 
 
A miña alma proclama a grandeza do Señor, 
 
47e alégrase o meu espírito en Deus, o meu Salvador, 
 
48porque reparou na súa humilde escraviña. 
 
Velaí: desde agora 
 
tódalas xeracións me van felicitar. 
 
49¡Marabillas o Poderoso fixo en min! 
 
O seu nome é Santo; 
 
50a súa misericordia chega xeración tras xeración a tódolos que o temen. 
 
51Manifesta o poder do seu brazo, 
 
desbaratando os plans dos soberbios. 
 
52Derruba do seu trono ós poderosos, 
 
e fai subir ós humildes; 
 
53ós famentos éncheos de bens, 
 
e ós ricos despídeos baleiros. 
 
54Ampara a Israel, o seu Servidor, 
 
lembrándose da súa misericordia, 
 
55conforme prometera a nosos pais, 
 
en favor de Abraham e da súa descendencia para sempre. 
 
 56María permaneceu con ela tres meses, e logo volveuse para a súa casa. 
 
 
 
 
 
573 
 
Sábado posterior ó segundo domingo despois de Pentecostés 
 
Inmaculado Corazón da Virxe María 
 
Do común da benaventurada Virxe María 
 
PRIMEIRA Is 61, 9-11 ... n. 707,9 
 
SAL. RESP. 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd ... n. 709,1 
 
ALELUIA Cf Lc 2, 19 ... n. 711, 3 
 
 
 
EVANXEO Lc 2, 41-51 
 
 Conservaba todas estas palabras no seu corazón 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS 
 
 
 
41Polas festas da Pascua os pais de Xesús ían tódolos anos a Xerusalén. 42E así, cando 
o neno tivo doce anos, subiron á festa, conforme a tradición. 43Pasados aqueles días, 
cando eles voltaban, o neno Xesús quedou en Xerusalén, sen que os seus pais se 
decatasen. 44Coidando que iría na comitiva, fixeron unha xornada de camiño; entón 
buscárono entre os parentes e coñecidos. 45Pero como non deron con el, volveron a 
Xerusalén para buscalo. 46E resulta que, ó cabo de tres días, atopárono no templo, 
sentado no medio dos doutores e dialogando con eles. 47Tódolos que o escoitaban 
estaban asombrados do seu talento e das súas contestacións. 48O velo, ficaron moi 
impresionados, e a súa nai preguntoulle: 
 
 -¡Meu fillo! ¿Como te portaches así connosco? Mira que o teu pai e mais eu andamos 
cheos de angustia en busca túa. 
 
49El respondeu: 
 
 -¿E logo por que me buscades? ¿Seica non sabiades que eu teño que estar na casa de 
meu Pai? 
 
50Pero eles non entenderon a resposta. 51Baixou con eles a Nazaret, e vivía baixo a súa 
autoridade. A nai conservaba todas estas cousas no seu corazón.