MARZO

 
 
M A R Z O 
 
 
 
 
 
Día 1 de marzo 
 
San Rosendo, bispo, patrono da diócese de Mondoñedo-Ferrol 
 
Na diócese de Mondoñedo-Ferrol: Solemnidade 
 
Nas dióceses de Lugo, Ourense, Santiago e Tui-Vigo: Memoria 
 
Do común dos pastores: bispos, 
 
 
 
 
 
Día 4 de marzo 
 
San Capitón, bispo e mártir 
 
Na diócese de Lugo: Memoria 
 
Do común dos pastores (bispos) ou dos mártires 
 
 
 
 
 
537 
 
O mesmo día 4 de marzo 
 
San Casimiro 
 
Do común dos santos 
 
PRIMEIRA Flp 3, 8-14 n. 740, 9 
 
SAL. RESP. Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 n. 739,2 
 
ALELUIA Xn 13, 34 n. 741, 10 
 
EVANXEO Xn 15, 9-17 n. 742, 25 
 
 
 
 
 
538 
 
Día 7 de marzo 
 
Santas Perpétua e Felicidade, mártires 
 
Memoria 
 
Do común das mártires 
 
PRIMEIRA Rm 8, 31b-39 n. 716, 2 
 
SAL. RESP. Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8 n. 715, 3 
 
ALELUIA Mt 5, 10 n. 717, 1 
 
EVANXEO Mt 10, 34-39 n. 718, 3 
 
 
 
 
 
539 
 
Día 8 de marzo 
 
San Xoán de Deus, relixioso 
 
Do común dos santos (relixiosos ou os que practicaron a misericordia) 
 
PRIMEIRA 1 Xn 3, 14-18 n. 740, 16 
 
SAL. RESP. Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9 n. 739, 7 
 
ALELUIA Xn 13, 34 n. 741, 10 
 
EVANXEO Mt 25, 31-40 n. 742, 13 
 
 
 
 
 
540 
 
Día 9 de marzo 
 
Santa Francisca Romana, relixiosa 
 
Do común de santas 
 
PRIMEIRA Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31 n. 737, 11 
 
SAL. RESP. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 n. 739, 5 
 
ALELUIA Xn 13, 34 n. 741, 10 
 
EVANXEO Mt 22, 34-40 n. 742, 10 
 
 
 
 
 
541 
 
Día 17 de marzo 
 
San Patricio, bispo 
 
Do común dos pastores (misioneiros) 
 
PRIMEIRA 1 Pe 4, 7b-11 n. 740, 15 
 
SAL. RESP. Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8. 10 n. 721, 5 
 
ALELUIA Mc 1, 17 n. 723, 3 
 
EVANXEO Lc 5, 1-11 n. 724, 7 
 
 
 
 
 
542 
 
Día 18 de marzo 
 
San Cirilo de Xerusalén, bispo e doutor da Igrexa 
 
Do común dos pastores (bispos) ou dos doutores da Igrexa 
 
PRIMEIRA 1 Xn 5, 1-5 n. 740, 18 
 
SAL. RESP. Sal 18, 8. 9. 10. 11 n. 727, 1 
 
ALELUIA Xn 15, 9b. 5b n. 741, 13 
 
EVANXEO Xn 15, 1-8 n. 742, 24 
 
 
 
 
 
743 
 
Día 19 de marzo 
 
SAN XOSÉ, ESPOSO DA BENAVENTURADA VIRXE MARIA 
 
Solemnidade 
 
 
 
PRIMEIRA 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 
 
 Daralle o Señor Deus a sede de David seu pai 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO SEGUNDO DE SAMUEL 
 
 
 
Veulle a Natán esta palabra do Señor: 
 
5Vai e dille ó meu servo David que isto di o Señor: 
 
12Cando se cumpran os teus días e vaias durmir con teus pais, eu establecerei despois 
de ti un teu descendente, un nado das túas entrañas, e farei firme o seu reino. 13El 
edificarame unha casa e eu afincarei para sempre o seu reino.14Eu serei para el un pai e 
el será para min un fillo. 
 
16A túa familia e o teu reino permanecerán na miña presencia para sempre, o teu trono 
manterase firme eternamente. 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 88, 2-3. 4-5. 27 e 29 
 
R/ (37): A súa posteridade será eterna 
 
 
 
2Quero cantar por sempre o amor do Señor, 
 
pregoar polas xeracións a súa fidelidade: 
 
3"Penso que o teu amor está fundado co mundo, 
 
a túa fidelidade asentada cos ceos". 
 
 
 
4Co meu elixido firmo unha alianza, 
 
ó meu servo David fágolle un xuramento: 
 
5"Afincarei a túa liñaxe para sempre, 
 
construireiche un trono duradeiro". 
 
 
 
27El dirame: "Ti es meu pai, 
 
meu Deus, rocha da miña salvación". 
 
29Gardareille o meu amor eternamente 
 
e a miña alianza con el será leal. 
 
 
 
SEGUNDA Rm 4, 13. 16-18. 22 
 
 Creu na esperanza contra toda esperanza 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS 
ROMANOS 
 
 
 
Irmáns e irmás: 
 
13A promesa a Abraham ou á súa liñaxe, de que el herdaría o mundo, non se lle fixo 
pola Lei, senón pola xustificación da fe. 
 
16Por iso a promesa depende da fe, para que sexa por gracia, e así se manteña firme 
para toda a liñaxe: non só para o que nace na Lei, senón tamén para o que nace pola fe 
de Abraham, 17conforme está escrito -''púxente como pai de moitas nacións''-, el é pai 
de todos nós ante o Deus en quen el creu, o que fai vivi-los mortos e que chama á 
existencia mesmo ás cousas que non existen. 
 
18Contra toda esperanza el creu na esperanza e así chegou a ser pai de moitas nacións, 
como se lle dixera: "así será a túa liñaxe". 
 
22Por iso valeulle a xustificación. 
 
 
 
ALELUIA E VERSIÑO ANTES DO EVANXEO Sal 83, 5 
 
(R/: Aleluia). V/: Ditosos os que habitan na túa 
 
 casa, Señor; 
 
 louvarante por sempre 
 
 eternamente 
 
 (R/: Aleluia) 
 
 
 
EVANXEO Mt 1, 16. 18-21. 24a 
 
 Xosé fixo como lle mandou o anxo do Señor 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO 
 
 
 
16Xacob enxendrou a Xosé, esposo de María, da que naceu Xesús, chamado Cristo. 
 
18O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; e 
antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 
 
19Xosé, o seu prometido, home xusto, non a querendo aldraxar, decidiu repudiala 
secretamente. 20Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu en 
soños, dicíndolle: 
 
-Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo a María, a túa prometida; que o que 
nela se concebiu é obra do Espírito Santo. 21Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome 
Xesús, porque salvará ó seu pobo de tódolos seus pecados. 
 
24Acordou Xosé do seu soño, e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor 
 
 
 
OU: 
 
 Mira que teu pai e máis eu buscabámoste cheos 
 
 de dor 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS 
 
 
 
41Polas festas da Pascua os pais de Xesús ían tódolos anos a Xerusalén. 
 
42E así, cando o neno tivo doce anos, subiron á festa, conforme a tradición. 43Pasados 
aqueles días, cando eles voltaban, o neno Xesús quedou en Xerusalén, sen que os seus 
pais se decatasen. 44Coidando que iría na comitiva, fixeron unha xornada de camiño; 
entón buscárono entre os parentes e coñecidos. 45Pero como non deron con el, volveron 
a Xerusalén para buscalo. 
 
46E resulta que, ó cabo de tres días, atopárono no templo, sentado no medio dos 
doutores e dialogando con eles. 
 
47Tódolos que o escoitaban estaban asombrados do seu talento e das súas contestacións. 
48O velo, ficaron moi impresionados, e a súa nai preguntoulle: 
 
 -¡Meu fillo! ¿Como te portaches así connosco? Mira que o teu pai e mais eu andamos 
cheos de angustia en busca túa. 
 
49El respondeu: 
 
 -¿E logo por que me buscades? ¿Seica non sabiades que eu teño que estar na casa de 
meu Pai? 
 
50Pero eles non entenderon a resposta. 51Baixou con eles a Nazaret, e vivía baixo a súa 
autoridade. 
 
 
 
 
 
Día 20 de marzo 
 
San Martiño Dumiense, bispo 
 
Memoria 
 
Do común dos pastores (bispos) 
 
 
 
 
 
544 
 
Día 23 de marzo 
 
San Toribio de Mogrovexo, bispo 
 
Do común dos pastores 
 
PRIMEIRA 2 Tim 1, 13-14; 2, 1-3 n. 722, 11 
 
SAL. RESP. Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 n. 721, 5 
 
ALELUIA Xn 10, 14 n. 723, 5 
 
EVANXEO Mt 9, 35-38 n. 724, 1 
 
 
 
 
 
545 
 
Día 25 de marzo 
 
ANUNCIACION DO SEÑOR 
 
Solemnidade 
 
 
 
PRIMEIRA Is 7, 10-14; 8, 10 
 
 Velaí que unha virxe cancebirá 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PROFECÍA DE ISAÍAS 
 
 
 
10O Señor faloulle a Acaz nestes termos: 
 
 11-Pide para ti un sinal de parte do Señor, o teu Deus, nas profundidades do Xeol ou 
arriba nas alturas. 
 
12Respondeu Acaz: 
 
-Non o pido, pois non quero poñer a proba ó Señor. 
 
13Entón dixo Isaías: 
 
-Escoitade vós, casa de David: ¿Non vos é pouco dominar ós homes, que aínda queredes 
dominar ó meu Deus? 14Por isto, o meu Señor daravos El mesmo un sinal: Velaí a 
doncela: está en cinta e dá a luz un fillo, ó que lle pon de nome "Deus-connosco". 
 
10Trazade un plan e será esnaquizado; 
 
falade o asunto e non se manterá; 
 
pois connosco está Deus 
 
 
 
SAL. RESP. Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11 
 
R/ (8a e 9a) Aquí veño, Señor, face-la túa vontade 
 
 
 
7Ti non queres sacrificios e ofrendas 
 
-sobre iso abríchesme o oído-, 
 
non pides holocaustos nin víctimas expiatorias. 
 
8Entón digo: "Aquí veño 
 
 
 
co libro escrito para min". 
 
9Face-la túa vontade, meu Deus, é o que eu quero; 
 
a túa lei está no fondo de min mesmo. 
 
 
 
10Proclamo a túa salvación na asemblea, 
 
non pecho os meus labios: ben o sabes, Señor. 
 
11Non escondo no peito a túa xustiza, 
 
anuncio a túa fidelidade e o teu auxilio. 
 
Non encubro o teu amor e a túa verdade 
 
diante da gran asemblea. 
 
 
 
SEGUNDA Heb 10, 4-10 
 
 No principio do libro está escrito de min, 
 
 para que faga, Deus, a túa vontade 
 
 
 
LECTURA DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA ÓS HEBREOS 
 
 
 
4A verdade é que resulta imposible que o sangue de touros e de cabras quite os pecados. 
5Por iso, cando Cristo entra no mundo, di: 
 
''Sacrificios e ofrendas non os quixeches, 
 
pero formáchesme un corpo; 
 
6holocausto e sacrificio de expiación 
 
non che gustaron; 
 
7entón dixen: 
 
olla que xa cheguei, meu Deus, 
 
para face-la túa vontade 
 
-como se di de min nun capítulo do libro''-. 
 
8Di no comezo: ''Sacrificios, ofrendas, holocaustos e sacrificios de expiación, nin os 
quixeches nin che gustaron'' 
 
(todos eles son sacrificios que a Lei manda ofrecer); 9e di despois: ''Olla que xa cheguei 
para face-la túa vontade''. 
 
Deixa sen validez o primeiro para darlle soamente validez ó segundo. 10Foi por esta 
vontade de Deus, como quedamos nós santificados coa ofrenda única e para sempre do 
corpo de Xesús Cristo. 
 
 
 
ALELUIA E VERSIÑO ANTES DO EVANXEO Xn 1, 14ab 
 
R/ (Aleluia). V/ O Verbo fíxose carne 
 
 e habitou entre nós 
 
 e nós vímo-la súa gloria 
 
 (R/: Aleluia) 
 
 
 
EVANXEO Lc 1, 26-38 
 
 Velaí concebirás no teu ventre e parirás un fillo 
 
 
 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS 
 
 
 
Deus mandou o anxo Gabriel a unha vila chamada Nazaret, 27onda unha mociña 
prometida a un home da casa de David, que se chamaba Xosé; o nome da mociña era 
María. 
 
28Entrando onde estaba ela, díxolle: 
 
-Alégrate, chea de gracia, o Señor está contigo. 
 
 29Ela turbouse con estas palabras, cavilando no que podería significa-lo saúdo aquel. 
30O anxo continuou: 
 
-Non teñas medo, María, porque ti atopaches gracia ante Deus; 31e, fíxate, vas concebir 
no teu ventre e darás á luz un fillo, ó que lle poñerás de nome Xesús. 32Será grande e 
chamarase Fillo do Altísimo, e o Señor Deus daralle o trono de David, seu pai; 
33reinará por sempre na casa de Xacob, e o seu reinado non terá fin. 
 
34María respondeulle ó anxo: 
 
-¿E como pode ser isto, pois eu son virxe? 
 
35O anxo replicoulle: 
 
-O Espírito Santo baixará sobre ti e o poder do Altísimo cubrirate coa súa sombra; por 
iso o que vai nacer de ti será santo e chamarase Fillo de Deus. 36Aí te-la túa curmá 
Isabel, que concebiu un fillo na súa vellez, e xa está de seis meses a que chamaban 
estéril, 37que para Deus non hai imposibles. 
 
38María contestou: 
 
 -Velaquí a escrava do Señor: cúmprase en min o que dixeches. 
 
E o anxo marchou de onda ela.