Festa da Sagrada Familia

            Os anos en que non hai ningún domingo entre os días 25 de decembro e 1 de xaneiro e, por conseguinte, esta festa celébrase o día 30 de decembro, lese unha soa lectura antes do evanxeo.

 

 

 

LECTURA DO LIBRO DO ECLESIÁSTICO

Primeira Lectura    Sir 3, 3-7. 14-17a  (gr. 2-6. 12-14)

Quen teme o Señor honra os pais

 

            O Señor honrou o pai máis cós fillos

e afincou o dereito da nai sobre o dos nenos.

            Quen honra a seu pai redime as culpas.

Quen enxalza a súa nai é coma quen atesoura.

            Quen honra a seu pai gozará dos fillos

e cando vaia pregar será atendido.

            O que respecta o pai terá vida longa

e quen obedece ao Señor daralle consolo a súa nai

            Meu fillo, persevera no honrar a teu pai,

non o desatendas nos días da túa vida.

            Aínda que perda o xuízo, tenlle miramento

e non o aldraxes todo o tempo que viva.

            O ben que se lle faga a un pai non será borrado,

hache valer como compensación do pecado;

            No día da proba teráseche en conta;

coma coa calor a xeada esluiranse as túas culpas

 

Palabra do Señor

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 127, 1-2. 3. 4-5.

 

R/. (cf. 1): Ditosos os que temen o Señor e van polos seus camiños.

 

Ditosos os que temen o Señor,

os que seguen os seus camiños.

Comerás do traballo das túas mans,

serás ditoso, serás afortunado.

 

A túa muller coma parra fecunda

no interior da túa casa;

os teus fillos coma gromos de oliveira

arredor da túa mesa.

 

Así será bendito

o home que teme o Señor.

Que o Señor te bendiga desde Sión,

que goces coa prosperidade de Xerusalén

todos os días da túa vida.

 

 

 

 

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS COLOSENSES

Segunda Lectura          Col 3, 12-21

Vida familiar na presenza do Señor

 

            Irmáns:

            Como elixidos de Deus, santos e benqueridos, revestídevos de sentimentos de misericordia, de bondade, de humildade, de sinxeleza, de tolerancia. Aturádevos uns aos outros e perdoádevos, cando un teña queixa doutro; coma o Señor vos perdoou, perdoádevos tamén vós.

            E, por riba de todo isto, cinguídevos co amor, que é o lazo que todo o une e leva á perfección. Que a paz de Cristo goberne os vosos corazóns, xa que a ela vos chamaron coma membros dun mesmo corpo. E sede agradecidos.

            Que a palabra de Cristo habite en vós con toda a súa riqueza. Ensinádevos e alentádevos uns a outros o mellor que saibades. Co corazón cheo de agradecemento cantádelle a Deus salmos, himnos e cántigas inspiradas.

            E todo canto fagades, de palabra ou de obra, facédeo para honra de Xesús, o Señor, dándolle grazas a Deus Pai por medio del.

            Mulleres, sede dóciles aos vosos homes como cómpre a unha muller cristiá. Homes, amade as vosas mulleres e non sexades ríspetos con elas.

            Fillos, sede ben guiados en todo cos vosos pais, que isto é cousa agradable ao Señor. Pais, non asoballedes os vosos fillos, para que non saian coitados.

 

Palabra do Señor

 

 

ALELUIA      Col 3, 15a. 16a

Se non se canta, pódese omitir

 

Aleluia, aleluia.

Que a paz de Cristo reine nos vosos corazóns;

que a palabra de Cristo habite de abondo en vós.

Aleluia.

 

Evanxeo          

 

 

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

CICLO A:         Mt 2, 13-15. 19-23

Toma o neno e a súa nai e escapa a Exipto

 

            En canto se foron os magos, un anxo do Señor apareceulle a Xosé en soños e díxolle:

            ‑ Érguete, colle o neno e mais a nai e fuxe para Exipto. Non te movas de alí ata que eu te avise, porque Herodes vai buscar o neno para acabar con el.

            Xosé ergueuse, colleu o neno e mais a nai, pola noite, e alá se foi para Exipto. Alí permaneceu ata a morte de Herodes, cumpríndose así o que dixera o Señor por medio do profeta:

Chamei o meu fillo para que saíse de Exipto.

            En morrendo Herodes, o anxo do Señor aparecéuselle en soños a Xosé en Exipto e díxolle:

            ‑ Érguete, colle o neno e mais a nai e volve para a terra de Israel, que xa morreron os que querían acabar co neno.

            Ergueuse Xosé, e collendo o neno e mais a nai, foise para a terra de Israel. Pero, ao saber que Arquelao reinaba en Xudea, en lugar de seu pai, sentiu medo e non se atreveu a ir alá. Avisado en soños, marchou para a banda de Galilea, indo vivir a unha vila chamada Nazaret.

            Cumpriuse así o que dixeran os profetas: que se chamaría nazareno.

 

Palabra do Señor